नीपाणामिव मंडूकाः शरद्पूर्णमिव अंडजाः ।
स्वॊद्यॊगीनाम् नरं यांति विवशः सर्व संपदः ॥
ನೀಪಾಣಮಿವ ಮಂಡೂಕಾಃ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಮಿವ ಅಂಡಜಾಃ
ಸ್ವೋದ್ಯೋಗೀನಾಂ ನರಂ ಯಾಂತಿ ವಿವಶಃ ಸರ್ವ ಸಂಪದಃ

Like the frogs and birds come near the water resource, all the wealth will come to the person who is working.

No comments:

Post a Comment